Privatlivspolitik for Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening pr. 11. juli 2018. Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehand-lingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler per-sonoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de an-givne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er: Ingrid Søndergård, Pileurtvej 5, 8600 Silkeborg og Kirsten Bang, Sejs Søvej 71, 8600 Silkeborg CVR: 39723255 Telefonnr.: 40262306 og 20165183 Mail: bladbede@icloud.com Hjemmeside: sshf.dk Behandling af personoplysninger Vi behandler følgende personoplysninger: 1. Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, indmeldelsesdato, mailadresse. Her indsamler vi oplysninger fra Normalt får vi oplysningerne fra dig. Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem • At administrere din relation til foreningen Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens beret-tigede og legitime interesser som er: • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende Samtykke Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine per-sonoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Videregivelse af dine personoplysninger Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har følgende behandlingsformål og opbevaringsperiode af dine personoplysninger som medlem af foreningen: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt. Dine rettigheder Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder: • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt ) • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret) • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt) • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet) Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplys-ninger. Revision af privatlivspolitikken Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken æn-drer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse her-om. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.