• Historie

  Læs om Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening

 • Referater

  Her findes referat fra den seneste generalforsamling

 • Vedtægter

  De gældende vedtægter fra 2019

Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening har sin begyndelse via Sejs-Svejbæk Lokalråd og arbejdet med udviklingsstrategi i 2015-2016. Her havde lokalrådet nedsat en trivselsgruppe. Målet med arbejdet der var til dels oprettelse af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening, og foreningen blev oprettet i februar 2016

Logo2JPG 

Vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening med hjemsted i Silkeborg Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er…

  • at udbrede kendskabet til hjertestartere
  • at tilvejebringe de nødvendige midler til at anskaffe det antal hjertestartere, der er behov for i Sejs-Svejbæk
  • at skabe interesse for og arrangere kurser i førstehjælp
  • gennem foreningens virke at forbedre muligheden for, at der i Sejs-Svejbæk kan ydes livreddende førstehjælp til såvel beboerne som gæster og turister i lokalsamfundet.

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.  

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent, enten ved bankoverførsel eller MobilePay, med opgivelse af e-mail, mobiltelefon eller adresse. Kontingent opkræves en gang om året ved udsendelse af e-mail eller lignende. Et medlem, som ikke har betalt kontingent senest 30 dage efter betalingsdatoen, kan slettes som medlem af foreningen. 

§ 4 Kontingent

Til dækning af foreningens udgifter til afholdelse af aktiviteter til opfyldelse af foreningens formål betales et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling

Kontingentet annonceres mindst en gang årligt i ForeningsNyt, på hjemmesiden og på foreningens Facebook-side. 

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  6. Valg af formand
  7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  8. Valg af en intern revisor og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker ved annonce i ForeningsNyt samt på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel med angivelse af tid og sted.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, således at forslaget/forslagene kan lægges op på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved afgivelse af skriftlig fuldmagt til et andet medlem.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt og mindst 2/3 af disse stemmer for.

Hvis ikke det er tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal uden hensyn til antallet af tilstedeværende/repræsenterede medlemmer.

Afstemning på generalforsamlingen foregår skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. 

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten, og kopi af protokollen sættes på hjemmesiden. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel

  • efter bestyrelsens bestemmelse eller
  • efter skriftlig begæring af mindst 1/4 af medlemmerne

med angivelse af dagsorden og de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden er på valg hvert år. Ved første generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 1 år. Derudover vælges en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges herefter for 2 år ad gangen.  

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og to bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsens arbejde i kortere eller længere tid, indtræder suppleanten midlertidigt i det pågældende bestyrelsesmedlems sted. 

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden og skal føre protokol over bestyrelsens møder og de herunder trufne beslutninger. 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand. Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi, under ansvar overfor bestyrelsen. 

§ 8 Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse for foreningens forpligtelser. 

§ 9 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor. 

§ 10 Foreningens opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 

Sejs-Svejbæk, den 23. april 2019 (stiftende generalforsamling afholdt den 10. februar 2016, se nedenfor) 

Dirigent Karen Lykkegaard                          Formand Ingrid Søndergård